Correspondentie met de Minister

Al voordat in september 2015 het nieuwe leenstelsel zou ingaan, pleiten het LMSO, LOCA en De Geneeskundestudent voor een tegemoetkoming voor coassistenten. Geneeskundestudenten zullen door het nieuwe stelsel onevenredig hard getroffen worden in vergelijking met andere studenten.
Een overzicht met alle belangrijke ontwikkelingen op dit dossier:

Februari 2015

In de Eerste Kamer wordt de Wet studievoorschot hoger onderwijs aangenomen. Belangrijke consequentie voor studenten is dat de basisbeurs zal komen te vervallen. De aanvullende beurs blijft bestaan, maar studenten die hiervoor niet in aanmerking komen zullen een lening aan moeten gaan of op zoek moeten gaan naar een andere inkomsten bron zoals een bijbaan.

Bij de behandeling van de wet in de Eerste Kamer, vragen Kamerleden Sent (PvdA) en Ganzevoort (GroenLinks) aandacht voor de situatie van geneeskundestudenten. Kamerlid Sent: ‘En dan zijn er groepen studenten die mogelijk onevenredig zwaar worden getroffen omdat hun studie meer tijd in beslag neemt dan gemiddeld. Denk hierbij aan geneeskundestudenten die coschappen lopen en daardoor weinig tot geen tijd overhouden om bij te verdienen. Voor studenten in deze situatie zijn er twee oplossingen: ofwel zij behouden de basisbeurs, ofwel zij ontvangen een vergoeding voor hun coschappen, net zoals studenten die stage lopen een stagevergoeding ontvangen.’

Minister Bussemaker zegt bij de aanname van de wet toe dat zij met het ministerie van VWS zal kijken naar de specifieke situatie van de coschappen.

Maart 2015

De werkgroep tegemoetkoming coassistenten wordt opgericht. In deze landelijke werkgroep zijn het LOCA (Landelijk Overleg Coassistenten), het LMSO (Landelijk Medisch Studenten Overleg) en De Geneeskundestudent vertegenwoordigd. In reactie op de toezegging van minister Bussemaker in de Eerste Kamer sturen zij een brief aan de minister en de Tweede Kamer. Daarin wordt gesteld dat masterstudenten geneeskunde, gezien de duur en aard van de coschappen, zwaarder worden benadeeld dan andere WO studenten. Ook wordt een mogelijke oplossing aangedragen, het oprichten van een stagefonds, vergelijkbaar met het fonds dat reeds beschikbaar is voor MBO en HBO verpleegkundigen in opleiding.

Juni 2015

In afwachting van een officiële reactie van de minister geeft de vaste Kamercommissie OCW aan dat zij afhankelijk van het antwoord van de minister verdere stappen zullen ondernemen.

Ondertussen groeit ook het bestuurlijke draagvlak voor de oproep die door de werkgroep wordt gedaan. De KNMG, LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) en De Jonge Specialist maakten zich eerder al sterk voor een stagevergoeding voor coassistenten. Daarnaast zegt ook de NFU toe (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) dat zij zich maximaal zal inspannen om via de overheid een landelijk stagefonds voor coassistenten op te richten.

September 2015

Een officiële reactie van de minister blijft uit. In de tussentijd spreekt de werkgroep met verschillende Kamerleden over de positie van geneeskundestudenten. Uit deze gesprekken met onder andere dhr. Rog (CDA), Grashoff (GroenLinks), Mohandis (PvdA) en van Meenen (D66) wordt het idee geboren om een petitie te starten en deze voor de bespreking van de OCW begroting aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Oktober 2015

Omdat een officiële reactie van de minister uitblijft, wordt de petitie ‘Masterstudent geneeskunde dupe van nieuwe leenstelsel’ gestart. In 1,5 week tijd worden ruim 22.000 handtekeningen opgehaald. Onder hen zijn veel studenten, maar ook artsen, opleiders en ouders spreken hun zorgen uit over de positie van coassistenten in het nieuwe leenstelsel. Op 27 oktober wordt de petitie in de Tweede Kamer aangeboden aan de OCW Kamerleden.

Later die dag geeft minister Bussemaker een officiële reactie op die brief die in maart werd verstuurd. Zij geeft daarin aan het voorstel niet te steunen. Zij onderschrijft dat met de invoering van het studievoorschot de eigen bijdrage fors is gegroeid, maar we daar kwalitatief beter onderwijs voor terugkrijgen.

Daar nemen verschillende fracties in de Tweede Kamer geen genoegen mee. Op 28 en 29 oktober wordt in de Tweede Kamer de OCW begroting besproken. Dhr. van Dijk (SP), Rog (CDA) en Grashoff (GroenLinks) besteden tijdens hun inbreng aandacht aan de positie van coassistenten. Dhr. Grashoff: ‘Er moet echt een oplossing voor komen. Ik vind dus de brief die de minister heeft gestuurd echt teleurstellend. Driekwart jaar nadat het probleem is aangekondigd een brief met ‘nee’ erin, dat kan niet!’.

Naar aanleiding van het debat worden twee moties ingediend, waarbij de motie van dhr. Grashoff door een meerderheid van de kamer (GL, D66, PvdA, VVD) wordt gesteund. De minister geeft dan ook de toezegging dat zij opnieuw met VWS en de ziekenhuizen zal kijken of een oplossing mogelijk is.

April 2016

Na een lange periode van radiostilte komt de minister met een reactie. Opnieuw wijst zij een tegemoetkoming voor coassistenten af. En opnieuw blijkt de politieke steun voor coassistenten groot te zijn, wanneer de reactie van de minister wordt zowel vanuit de Eerste en Tweede Kamer bekritiseerd. Zij vinden het vooral vreemd dat de minister niet met de studentenorganisaties achter de werkgroep in gesprek is gegaan. Daarnaast hebben zij ook kritiek op de inhoudelijke redenering van de minister om geen vergoeding voor coassistenten te realiseren.

Na deze kritische reacties geeft de minister aan meer tijd nodig te hebben om inhoudelijk te reageren. Een nieuwe periode van radiostilte volgt.

September 2016

In september komt de minister met een vervolg op de kritische Kamervragen. Zij blijft bij haar standpunt dat er geen reden is om een tegemoetkoming voor coassistenten te realiseren, maar zegt wel toe om de vertegenwoordigende organisaties uit te nodigen voor een ‘informerend gesprek’. Uit haar reactie is op te maken dat de minister niet beseft wat het lopen van coschappen inhoudt en wat een coassistent precies doet. De vertegenwoordigende organisaties later het er dan ook niet bij zitten.

Link brief Eerste Kamer: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-U.pdf
Link brief Tweede Kamer: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24724-155.pdf

Oktober 2016

Het is precies een jaar geleden dat de werkgroep 22.000 handtekeningen aanbood in de Tweede Kamer. Ondanks meerdere uitnodigingen om met studenten in gesprek te gaan, heeft de minister deze duidelijke, breed gesteunde oproep naast zich neergelegd. Daarnaast toont de minister met haar reacties aan geen inzicht te hebben in wat een coassistent precies doet. Daarom houden coassistenten op 27 oktober, precies één jaar na het aanbieden van de petitie, een actiedag. Onder de slogan ‘Dit doet de Co’ laten coassistenten op ludieke wijze zien wat het lopen van coschappen precies inhoudt om zo opnieuw aandacht te vragen voor dit onderwerp.

Correspondentie

Hieronder vinden jullie een overzicht van de correspondentie die heeft plaats gevonden met de minister. Elke link verwijst jullie naar een document.

2015-03-31-tegemoetkoming-coassistenten

2015-10-27-petitie-geneeskundestudenten

2015-10-27-reactie-op-voorstel-oplossingsrichting-inzake-uitzondering-masterstudent-geneeskunde

2015-10-29-motie_van_het_lid_grashoff_c-s over_een_vergoeding_voor_het_lopen_van_coschappen

2015-11-13-brief-ek-bussemaker

2015-12-16-antwoord-minister-ek

2015-12-16-studievoorschot_en_geneeskundestudenten_in_hun_coschapfase

2016-04-05-brief-bussemaker

2016-04-18-reactie-geneeskundestudenten

2016-04-29-brief-bussemake-ek

2016-09-19-brief-bussemaker-ek-kamerbrief-over-opleiding-tot-basisarts

2016-09 20_studievoorschot_en_geneeskundestudenten_in_hun_coschapfase__kamerstuk_24_724__n